send link to app

Пайгамбарлар (kyrgyz).Frei

veb saittan toluk versiany alsanyz bolot veb sait astnda turatПайгамбар деген – парс тилинен алганда кабар алып келген, кабарчы деген сөз. Диндеги мааниси болсо – Алла Тааланын адамдарга туура жолду көрсөтүш үчүн жиберген, тандалган кишиси дегенди туюндурат. Тактап айтканда, пайгамбар – Алла Таала менен анын кулдарынын ортосундагы (Аллахтын сөзүн ташыган) элчи. Ал Алла Тааланын буйруктарын жана тыюуларын адамдарга билдирет.